Facilities management er en ledelsesdisciplin for dem, som har ansvaret for de fysiske byrum eller de fysiske rammer omkring en virksomhed og de tilknyttede servicefunktioner. Facilities management fokuserer på at understøtte de funktioner, der skal ske i bygninger og byrum.

Facilities management er således en koordineret og helhedsorienteret styring af alle former for fysisk og teknologisk støtte til en virksomheds primære arbejdsprocesser eller til oplevelsen af bygninger og byrum.

Facilities management omfatter aktiviteter på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Strategiske opgaver har et langsigtet perspektiv. De vedrører etablering af politikker og strategier for udvikling af ejendomsporteføljen og supportfunktioner i forhold til kernevirksomhedens langsigtede behov og mål og strukturelle ændringer i omverdenen, demografi mv.

Derudover omfatter strategiske opgaver etablering af ledelses- og samarbejdsprocesser for samarbejde mellem FM funktionen og dens interessenter.

De fleste strategiske opgaver bør styringsmæssigt bibeholdes i virksomhedens eget regi.

FM
Hardhat and blueprint on desk, with architect in background

Taktiske opgaver omfatter planlægning og styring af drift og konkrete ændringer i ejendomsporteføljen eller byrummet for at sikre at politikker og strategier bliver opfyldt.

Taktiske opgaver er eksempelvis konkret overordnet planlægning prioritering og styring af opgaver inden for energistyring, vedligehold, drift og service, renovering, byggeri, renhold mv.

Det er en særlig taktisk opgave er at sikre at forventede ændringer i virksomhedens vilkår, som eksempelvis teknologisk udvikling, demografisk udvikling eller strategiske beslutninger om virksomhedens/områdets udvikling inddrages i processerne.

Konkret kompetenceudvikling, der skal sikre at organisationen er procesmæssig og teknisk kapabel til at gennemføre opgaverne er også en taktisk opgave.

Taktiske opgaver udføres i eget eller i eksternt regi.

Operationelle opgaver omfatter de konkrete udførelsesmæssige opgaver, herunder udførelse af drift og service, udførelse af vedligehold og renovering, byggeri, daglig energistyring, renhold mv. som understøtter et besluttet serviceniveau eller udviklingsbehov.

De operationelle opgaver kan udføres i eget regi eller eksternt regi.